El Poblat Talaiòtic de s'Illot a les VIII Jornades d'Arqueologia de les Illes Balears

Publicat el

L’equip de recerca arqueològica del Poblat Talaiòtic de s’Illot va presentar un estudi sobre la freqüentació d’època tardoantiga en el Poblat Talaiòtic de s’Illot, a les VIII Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears de l’any 2018.  Dia 15 d’aquest mes estava prevista la presentació de la publicació d’aquestes jornades però, degut a les actuals circumstàncies, s'ha hagut d'ajornar. 

A continuació es presenta una breu ressenya: 

  • Tot i que s’Illot es coneix sobretot per ser un poblat talaiòtic, des de l’inici de les excavacions en els anys 60 s’ha tingut sempre clar que l’assentament presentava indicis d’una fase tardoantiga, degut la recuperació puntual i esporàdica d’elements materials d’aquell període (entre ells un penjoll d'època vàndal-bizantina). 
  • L'Antiguitat tardana (455-902 dC) comprèn el període de temps que va des del final del món romà fins l'arribada dels musulmans a l'illa, i és una de les fases més desconegudes del nostre passat. Durant aquest període, Mallorca va ser conquerida pels vàndals (poble d'origen germànic) i, poc després, pels bizantins que intentaren recuperar l'esplendor perdut per l'Imperi romà a la Mediterrània occidental. En el segle VII, els bizantins perderen la majoria de territoris que circumdaven les Balears, quedant aquestes exposades a l'avanç de l'Islam que acabà per conquerir l'illa en el 902 dC.
  • On i com vivien els nostres avantpassats d'aquell temps són algunes de les moltes preguntes que encara queden per resoldre. Les fonts escrites disponibles són escasses i només l'arqueologia en pot donar algunes respostes.
  • A s'Illot, en el marc  del «Projecte quinquennal d’excavació, estudi de materials, conservació-restauració i posada en valor del poblat talaiòtic de s’Illot (2012-2016)» que va impulsar l’Ajuntament de Sant Llorenç, i gràcies a una ajuda del Ministeri de Foment del Govern d’Espanya, a través de la línia de subvenció de l’1,5 % cultural, l'any 2016 es va realitzar  una important campanya d'intervencions arqueològiques. Aquesta consistí, entre altres feines, en l’excavació del santuari 2 (SN2), i en el sondeig del reble de la murada perimetral del poblat (sondeig 1). Aquestes intervencions van aportar noves dades per conèixer la fase tardoantiga del poblat, i són les que s’expliquen en detall en l’article en qüestió.
  • Entre les noves troballes hi ha diversos fragments de vaixella i àmfores nordafricanes, així com morters i altres contenidors ceràmics importats d'Eivissa. Aquestes restes testimonien una freqüentació del poblat entre els segles VI-VII, plena època bizantina. A més, a partir d'una datació radiocarbònica procedent del reble de la murada talaiòtica, s'ha pogut determinar que aquesta va ser reformada (o espoliada) en aquest moment. A nivell de fauna s'han identificat diversos ossos de daina que confirmen que aquest cèrvid era protagonista habitual en el paisatge tardoantic de Sant Llorenç. Tot i això, són encara moltes les qüestions que sorgeixen: quin ús van fer els bizantins del poblat de s'Illot?, per què caçaven daines? quin ús van fer de les murades?, qüestions que esperem que l'arqueologia de s'Illot pugui, poc a poc, anar resolent.